Služby

 1. Obchodné právo
  • zakladanie obchodných spoločností v každej právnej forme;
  • obstarávanie a rušenie oprávnení na podnikanie;
  • prevody obchodných podielov a úprava vnútorných vzťahov v obchodných spoločnostiach;
  • vedenie korporátnej agendy (spracovanie pracovného poriadku, organizačného poriadku, organizačných smerníc a iných interných dokumentov pre obchodné spoločnosti);
  • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností;
  • príprava a posudzovanie obchodných zmlúv;
  • vymáhanie pohľadávok a riešenie sporov z obchodných vzťahov;
 2. Občianske právo
  • pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam (prevody vlastníckeho práva, nájomné vzťahy, riešenie susedských sporov, riešenie sporov o vlastnícke právo);
  • dedičské právo (zastupovanie dedičov v dedičskom konaní, príprava dedičských písomností – závet, listina o vydedení);
  • rodinné právo (rozvody, rodičovské dohody a výživné, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov);
  • spotrebiteľské právo (reklamácie, uplatňovanie nárokov z vád tovarov a služieb);
  • príprava a posudzovanie zmlúv a iných občianskoprávnych listín;
 3. Pracovné právo
  • poradenstvo v oblasti vzniku a ukončenia pracovného pomeru, a to z hľadiska zamestnanca i zamestnávateľa;
  • príprava a posudzovanie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych listín (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výpovede, dohody o hmotnej zodpovednosti a pod.);
  • príprava pracovných poriadkov, organizačných poriadkov, organizačných smerníc a iných interných dokumentov pre zamestnávateľov;
  • posudzovanie a uplatňovanie nárokov zamestnancov;
  • poradenstvo v oblasti uplatňovania zákazu diskriminácie;
 4. Správne a daňové právo
  • právne poradenstvo v oblasti daní, poplatkov, pokút a iných verejných platieb;
  • právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov;
  • preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej správy;
 5. Procesné zastupovanie klientov pred súdmi, notármi, exekútormi a inými orgánmi verejnej správy vo všetkých právnych odvetviach (vrátane trestného práva)